สล็อตแตกง่าย ใครเป็นคนดึงสตริงในสหภาพยุโรป? มองอย่างใกล้ชิดที่สภาสหภาพยุโรป รัฐสภา และคณะกรรมาธิการ

สล็อตแตกง่าย ใครเป็นคนดึงสตริงในสหภาพยุโรป? มองอย่างใกล้ชิดที่สภาสหภาพยุโรป รัฐสภา และคณะกรรมาธิการ

สล็อตแตกง่าย การตัดสินใจของสหภาพยุโรปสถาบันต่างๆ ในยุโรปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในระดับสหภาพยุโรป ร่างกายที่สำคัญที่สุดคือ:รัฐสภายุโรปเป็นตัวแทนของพลเมืองของสหภาพยุโรปและได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากพวกเขาคณะมนตรียุโรปประกอบด้วยประมุขแห่งรัฐหรือรัฐบาลของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปสภาผู้แทนรัฐบาลของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป

คณะกรรมาธิการยุโรปซึ่งเป็นตัวแทน

ของผลประโยชน์ของสหภาพยุโรปโดยรวม

คณะมนตรียุโรปกำหนดทิศทางและลำดับความสำคัญทางการเมืองทั่วไปของสหภาพยุโรป แต่ไม่ได้ทำหน้าที่ด้านกฎหมาย โดยทั่วไป คณะกรรมาธิการยุโรปเป็นผู้เสนอกฎหมายใหม่ และรัฐสภาและสภายุโรปเป็นผู้รับรองกฎหมายดังกล่าว รัฐสมาชิกและคณะกรรมาธิการดำเนินการแล้ว

ประเภทของกฎหมาย

กฎหมายมีหลายประเภทและมีการใช้ในรูปแบบต่างๆ

ข้อบังคับ  คือกฎหมาย ที่ใช้บังคับและมีผลผูกพันในประเทศสมาชิกทั้งหมดโดยตรง ไม่จำเป็นต้องผ่านเข้าสู่กฎหมายระดับประเทศโดยประเทศสมาชิกแม้ว่ากฎหมายในประเทศอาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกับกฎระเบียบ

คำสั่ง คือกฎหมายที่ผูกมัดประเทศสมาชิกหรือกลุ่มประเทศสมาชิกเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะ โดยปกติ คำสั่งจะต้องเปลี่ยนเป็นกฎหมายภายในประเทศเพื่อให้มีผล มีนัยสำคัญ คำสั่งระบุผลลัพธ์ที่จะบรรลุ: ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศสมาชิกที่จะตัดสินใจว่าจะทำอย่างไร

การตัดสินใจ สามารถส่งไปยังประเทศสมาชิก กลุ่มบุคคล หรือแม้แต่บุคคล มันผูกมัดอย่างครบถ้วน ตัวอย่างเช่น มีการใช้การตัดสินใจเพื่อควบคุมการควบรวมกิจการที่เสนอระหว่างบริษัทต่างๆ

ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น ไม่มีผลผูกพัน

รัฐสภายุโรป – เสียงของประชาชน

สมาชิกของรัฐสภายุโรป (MEPs) ได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากพลเมืองของสหภาพยุโรปเพื่อเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของพวกเขา การเลือกตั้งมีขึ้นทุก ๆ ห้าปี และพลเมืองสหภาพยุโรปทุกคนที่อายุมากกว่า 18 ปี (16 ปีในออสเตรีย) หรือประมาณ 380 ล้านคนมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง รัฐสภามีสมาชิกรัฐสภา 751 จาก 28 ประเทศสมาชิกทั้งหมด

ที่นั่งอย่างเป็นทางการของรัฐสภายุโรปอยู่ในสตราสบูร์ก (ฝรั่งเศส) แม้ว่าสถาบันจะมีที่ทำงานสามแห่ง: สตราสบูร์ก บรัสเซลส์ (เบลเยียม) และลักเซมเบิร์ก การประชุมใหญ่ของรัฐสภาทั้งหมดหรือที่เรียกว่า ‘การประชุมเต็มคณะ’ จัดขึ้นที่เมืองสตราสบูร์ก 12 ครั้งต่อปี การประชุมเต็มเพิ่มเติมจะจัดขึ้นในกรุงบรัสเซลส์ การประชุมคณะกรรมการยังจัดขึ้นในกรุงบรัสเซลส์

องค์ประกอบของรัฐสภายุโรป

ที่นั่งในรัฐสภายุโรปได้รับการจัดสรรในหมู่ประเทศสมาชิกโดยพิจารณาจากส่วนแบ่งของประชากรในสหภาพยุโรป MEPs ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองระดับชาติในประเทศบ้านเกิดของตน ในรัฐสภายุโรป พรรคการเมืองระดับชาติจัดกลุ่มเป็นกลุ่มการเมืองทั่วทั้งสหภาพยุโรป และสมาชิกรัฐสภายุโรปส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

บทบาทของรัฐสภายุโรป

รัฐสภาเป็นหน่วยงานด้านกฎหมายของสหภาพยุโรป ซึ่งได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากพลเมืองของสหภาพยุโรป และมีหน้าที่หลักสามประการ:

มันร่วมกับสภามีอำนาจในการออกกฎหมาย — เพื่อผ่านกฎหมาย ความจริงที่ว่าเป็นองค์กรที่ได้รับการเลือกตั้งโดยตรงช่วยรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายในระบอบประชาธิปไตยของกฎหมายยุโรป

มันใช้การกำกับดูแลตามระบอบประชาธิปไตยเหนือสถาบันในสหภาพยุโรปทั้งหมด และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมาธิการ มีอำนาจอนุมัติหรือปฏิเสธการเสนอชื่อประธานคณะกรรมการและกรรมการ และมีสิทธิตำหนิคณะกรรมการโดยรวม

มันแบ่งปันอำนาจกับสภาเกี่ยวกับงบประมาณของสหภาพยุโรปและสามารถมีอิทธิพลต่อการใช้จ่ายของสหภาพยุโรป ในตอนท้ายของขั้นตอนงบประมาณ จะใช้หรือปฏิเสธงบประมาณทั้งหมด

สภายุโรป – การกำหนดยุทธศาสตร์

สภายุโรปนำประมุขแห่งรัฐหรือรัฐบาล

จากแต่ละประเทศสมาชิก ประธานคณะมนตรียุโรป และประธานคณะกรรมาธิการยุโรป ผู้นำทางการเมืองระดับสูงของสหภาพยุโรป เช่น นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดี พวกเขาพบกันอย่างน้อยสี่ครั้งต่อปีเพื่อให้สหภาพยุโรปเป็นทิศทางและลำดับความสำคัญทางการเมืองทั่วไปทั้งหมด

บทบาทของสภายุโรป

ในการประชุมสุดยอดของประมุขแห่งรัฐหรือรัฐบาลของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้งหมด คณะมนตรียุโรปเป็นตัวแทนของความร่วมมือทางการเมืองระดับสูงสุดระหว่างประเทศสมาชิก ในการประชุม ผู้นำจะตัดสินใจโดยฉันทามติเกี่ยวกับทิศทางโดยรวมและลำดับความสำคัญของสหภาพ และจัดหาแรงผลักดันที่จำเป็นสำหรับการพัฒนา

สภายุโรปไม่รับรองกฎหมาย ในตอนท้ายของการประชุมแต่ละครั้ง จะมีการออก ‘ข้อสรุป’ ซึ่งสะท้อนถึงข้อความหลักที่เกิดจากการอภิปรายและพิจารณาการตัดสินใจที่เกิดขึ้น รวมทั้งเกี่ยวกับการติดตามผลด้วย ข้อสรุประบุประเด็นสำคัญที่สภาต้องจัดการ กล่าวคือ การประชุมรัฐมนตรี พวกเขายังอาจเชิญคณะกรรมาธิการยุโรปให้เสนอข้อเสนอเพื่อจัดการกับความท้าทายหรือโอกาสที่สหภาพต้องเผชิญ

The Council – เสียงของประเทศสมาชิก

ในสภา รัฐมนตรีของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (หนึ่งประเทศต่อหนึ่งประเทศ) ประชุมกันเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ของสหภาพยุโรป ตัดสินใจ และผ่านกฎหมาย รัฐมนตรีที่เข้าร่วมการประชุมเหล่านี้มีอำนาจมอบอำนาจให้รัฐบาลของตนดำเนินการตามที่ตกลงในการประชุมสภา

บทบาทของสภา

สภาเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจที่สำคัญของสหภาพยุโรป งานจะดำเนินการในการประชุมสภาที่มีรัฐมนตรีหนึ่งคนจากรัฐบาลแห่งชาติของสหภาพยุโรปแต่ละแห่งเข้าร่วม วัตถุประสงค์ของการชุมนุมเหล่านี้คือ:

หารือ ตกลง แก้ไข และในที่สุดก็นำกฎหมายมาใช้

ประสานนโยบายของประเทศสมาชิก

หรือกำหนดนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรป

ซึ่งรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมของสภาขึ้นอยู่กับเรื่องในวาระการประชุม

ฝ่ายประธานสภาจะหมุนเวียนระหว่างประเทศสมาชิกทุกๆ หกเดือน มันไม่เหมือนกับประธานสภายุโรป ความรับผิดชอบของรัฐบาลที่ดำรงตำแหน่งเป็นฝ่ายประธานคือการจัดระเบียบและเป็นประธานการประชุมสภาต่างๆ

สภามีหน้าที่หลักห้าประการ:

ผ่านกฎหมายของยุโรป – ในด้านต่างๆ ส่วนใหญ่จะออกกฎหมายร่วมกับรัฐสภายุโรป

ประสานนโยบายของประเทศสมาชิก เช่น ในด้านเศรษฐกิจ

พัฒนานโยบายต่างประเทศและความมั่นคงร่วมกันของสหภาพยุโรปตามแนวทางที่กำหนดโดยสภายุโรป

บรรลุข้อตกลงระหว่างประเทศระหว่างสหภาพยุโรปกับหนึ่งรัฐหรือหลายรัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ

ใช้งบประมาณของสหภาพยุโรปร่วมกับรัฐสภายุโรป

คณะกรรมาธิการยุโรป – ส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกัน

คณะกรรมาธิการเป็นสถาบันอิสระทางการเมืองที่เป็นตัวแทนและรักษาผลประโยชน์ของสหภาพยุโรปโดยรวม ในหลาย ๆ ด้าน เป็นแรงผลักดันภายในระบบสถาบันของสหภาพยุโรป โดยเสนอกฎหมาย นโยบาย และแผนปฏิบัติการ และมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามการตัดสินใจของรัฐสภายุโรปและคณะมนตรี นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนของสหภาพไปสู่โลกภายนอกด้วย ยกเว้นนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงร่วมกัน สล็อตแตกง่าย